Política de privacitat

Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal inclou qualsevol tractament de dades que es pugui produir en la presentació dels nostres serveis presencials, en navegar o interaccionar per la nostra pàgina web. També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema. En qualsevol d’aquests mitjans, podeu consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. … i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal. Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privadesa.

Qui és el Responsable del Tractament de les vostres dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, i en compliment de la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de els drets digitals, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per Plates08. L’empresa Plates08, amb domicili social a C/ Foment 1, 25244 Fondarella (Lleida). L’empresa es denomina Plates08, amb NIF 47984237G mail plates08@gmail.com.


Qui és el Delegat de Protecció de Dades Personals?

El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals a Plates08 i s’encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. Podreu contactar amb el delegat de Protecció de Dades Personals a la següent adreça plates08@gmail.com.


Quines Dades Personals es recullen i finalitats de les mateixes?

ApartatDadesResponsableFinalitat i legitimacióDestinataris
ContacteNom i cognoms, telèfon, mail i poblacióPlates08Gestionar la vostra petició, legitimat amb dret legítim.Plates08

Si dins d’un servei concret cal el tractament de dades sensibles sempre serà sota el marc del compliment d’una llei o se’n requerirà el consentiment exprés.

El vostre consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

Plates08 utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment fer campanyes dirigides en funció d’aquestes dades.

Per què utilitzem les vostres dades personals?

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les vostres dades personals.

  • En compliment duna relació contractual.
  • Quan ens dóna el consentiment.
  • Per interès legítim de Garsaball Branding a promocionar serveis, productes i iniciatives que li puguin interessar.
  • Compliment d’obligacions imposades per llei.

Us recordem que podeu revocar el vostre consentiment en qualsevol moment a la següent adreça:

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina WEB oa les xarxes socials

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors a la web o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas de menors de 14 anys, els atorga els pares o tutors legals. El tractament d’aquestes fotos acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracta estrictament per a la finalitat per a la qual s’ha prestat el consentiment.

Dades no pertinents

Plates08 adverteix a l’usuari que, tret de l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari no pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, per la qual cosa l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequats, pertinents, actuals, exactes i veritables.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Plates08 guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per a la qual van ser recopilades. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política, es detallarà al document pertinent.

En el cas de la borsa de treball, les vostres dades es conservaran un any si el perfil s’adequa a les nostres necessitats, en cas contrari es destruiran.

A qui comunicarem les vostres dades?

Plates08 només cedirà les vostres dades en aquells serveis en què s’indica i en els casos previstos per llei.
No es realitzaran transferències internacionals de les vostres dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i els continguts publicats per l’usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

Mesures de seguretat

Plates08 assegura l’absoluta confidencialitat i privadesa de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L’Usuari es compromet a fer-ne un ús diligent ia no posar a disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a informar l’empresa de qualsevol robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al vostre usuari.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades personals?

DretContingutCanal d´atenció
AccésPodreu consultar les dades personals gestionades per Garsaball Brandingplates08@gmail.com
RectificacióPodreu modificar les vostres dades personals quan aquestes siguin inexactes.
Supressió
Podreu sol·licitar l’eliminació de les vostres dades personals.
OposicióPodreu sol·licitar que no es tractin les vostres dades personals.
Limitació del tractamentPodrà sol·licitar la limitació al tractament de les dades personals en els casos següents:
-Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les vostres dades.
-Quan Garsaball Branding no necessita tractar les seves dades, però vostè les necessita per a lexercici o defensa de reclamacions.
PortabilitatPodreu rebre en format electrònic les dades facilitades en format electrònic.
Si considereu que no hem tractat les vostres dades personals d’acord amb la normativa, podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça plates08@gmail.com
Si ho desitgeu, podreu presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ( www.agpd.es ).
Per exercir els vostres drets, cal que acompanyeu la vostra sol·licitud amb una còpia del vostre DNI o document que acrediti la vostra identitat.
L’exercici dels drets és gratuït.